Friday, January 25, 2008

okkum yogam

മുജയ്‌ ഹിന്ദ്‌
----------
മൂന്നായാല്‍ ജയ്‌ ഹിന്ദ്‌ എന്ന്
ഒന്നായി മുജയ്ഹിന്ദ്‌ എന്ന്
എന്നും ഈചിന്തകളെല്ലാം
നന്നായാല്‍ ജയ്ഹിന്ദ്‌ തന്നെ
--------
മഹായോഗം
--------
യോഗം യോഗം മഹായോഗം
ആകെ ഒക്കും ജീവയോഗം
ആകെ ആശാ ലോകയോഗം
ആകെ ആയും കാലയോഗം

No comments: