Thursday, January 31, 2008

thanimukham

ഓവുപാലം
---------
ഓവുപാലത്തില്‍നിന്നായതാംസംസ്കാരം
ആകെനമ്മള്‍ക്ക്‌ മലയാളസംസ്കാരം
പോകുംവഴിപോക്കര്‍കേള്‍ക്കുംതെറികളില്‍
ആകുന്നുനമ്മുടെയാകയാംസംസ്കാരം

ഓവുപാലസംസ്കാരത്തിന്റെനായകര്‍
ആകെയുമിന്ന് കവലകള്‍തോറുമായ്‌
ഏറികയ്യേറിയലറിത്തുടങ്ങിയി-
ട്ടാകെയീനാട്‌ കലഹക്കളരിയായ്‌

കേള്‍ക്കുന്ന അക്ഷരമാകെതെറിക്കുന്ന്
കേള്‍ക്കുന്നഭാഷയോ തെറിമലയാളമായ്‌
വാക്ക്‌ തെറിവാക്കിനൊച്ചകൂട്ടാനായി
ആര്‍ക്കുമാവാം ഒച്ചയന്ത്രത്തിനൂക്കുകള്‍
ആകെകലാപക്കലഹക്കവലകള്‍
ആകുന്നല്ലോ ഇന്ന് നാട്ടിന്‍ തനിമുഖം

Tuesday, January 29, 2008

kanadan kanaran

കണാരന്‍ കണാദന്‍
-------------
കാണുന്നതിനെല്ലാം കാരണം
കാരണം ആരാഞ്ഞു കണാരന്‍
കാരണംകാണുന്നകണക്കായ്‌
കാണുന്നത്‌ താന്‍ കണക്കായ്‌

കാണുന്നതിന്‍ കണക്കുകാണാന്‍
കണ്ടതാരാഞ്ഞുകണാരന്‍
കാണും മനക്കണ്ണ്‍ കൊണ്ട്‌
കാണുന്നു കണമാദ്യമെന്ന്

കാണേണമെങ്കില്‍കനലില്‍
കാണുന്നിരുട്ടിലായ്‌ പോലും
കാണുന്ന ഏറ്റംചെറുതും
കാണുംകണമായ്‌ കനലില്‍

കാണുന്നു ആതീയില്‍ ആദി
കാണും കനല്‍ക്കണമായി
കാണുംകണമാദ്യമെന്ന്
കാണുംകണാരന്‍ കണാദന്‍

kavalaprasngam

കവലപ്രസംഗം
-----------
ഇത്രനാള്‍ നാട്ടിലായ്‌ കണ്ട
ഇത്രയും ഹരതാളഹര്‍ത്താലി-
നൊട്ടാകെ കാരണം ഒന്ന്
നിര്‍ത്താത കവലപ്രസംഗം

നിര്‍ത്തേണം കവലപ്രസംഗം
നിര്‍ത്താനായ്‌ ആര്‍ത്തനാദങ്ങള്‍
നിര്‍ത്താതെ കവലപ്രസംഗം
നിര്‍ത്തുമോ ഹരതാളനൃത്തം

Monday, January 28, 2008

kooval

കൂവല്‍
------
തോന്നുമ്പോള്‍ കവലതോറുമായ്‌
കൂവിക്കൂവിനടന്നിടുന്നവര്‍
ആവുന്നല്ലൊ നമുക്ക്‌ നായകര്‍
ആവുന്നല്ലൊ നാട്ടുനായകര്‍

കൂവിക്കൂവിക്കവലയില്‍ ചെവി-
വേവിക്കുന്നവാക്കെരിപൊരി
ആവുന്നത്‌ മാറ്റിടാന്‍ വഴി-
യാവില്ലെ ഇക്കാലമിക്കാലം

കൂവാം വാവിന്ന് കൂവാം എ-
ന്നാവാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ടത്‌
ആവുമ്പോലെ ഏതുനേരവും
കൂവുന്നത്‌ മാറിയാല്‍ നന്ന്

history of knowledge bx_hdoyuu

blogID: 4692638638766802432
host: www.blogger.com
postID: 1919220030949699663
uri: /post-edit.do

Saturday, January 26, 2008

future of knowledge

Project of Knowledge
----------------------------
1)Creation of Knowledge,Sustenance of Knowledge,Application of Knowledge
2)Language of Knowledge ,Value of Knowledge,Culture of Knowledge
3)Knowledge of World,Knowledge of Life,Knowledge of Mind
4)Syllables of Knowledge,Knowledge of Numbers,Knowledge of symbols
SPACE,TIME,MIND
---------------------------
SUBJECT,OBJECT,ATTRIBUTES
---------------------------------------------------
PERCEPTION,COMMUNICATION,EXPRESSION
--------------------------------------------------------------------
When can we start a project of Knowledge?
How can we make a system of Knowledge?
Where can we Light a festivel of Knowledge?
--------------------------------------------------------------

pandithalokam

പണ്ഡിതലോകം
-------
പണ്ടിതായിരുന്നെന്നുപറയുന്ന
പണ്ഡിതന്മാര്‍ നിറയുന്നകാലത്ത്‌
കണ്ടിടുന്നു തെറിഭാഷാപൂരങ്ങള്‍
കൊണ്ടിതാവും മഹോല്‍സവഘോഷങ്ങള്‍
"കണ്ടില്ലെ അയാള്‍ മിണ്ടുന്നുമിണ്ടുന്നു
കണ്ടില്ലെ അയാള്‍ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു"
കണ്ടുകേട്ടത്‌ കൊണ്ടുതാന്‍ ഉണ്ടാവും
കണ്ടിടുന്നതെറിഭാഷാപൂരങ്ങള്‍
ഉണ്ടാവുന്നതെറിഭാഷാപൂരങ്ങള്‍
കൊണ്ടാവുന്നുവാക്‌ വഴിമുള്‍വഴി
"കണ്ടതെണ്ടികള്‍ അങ്ങനെയാകേണ്ട
കണ്ടതെണ്ടികള്‍ അങ്ങനെപോവേണ്ട"
(ഉണ്ടാവുമുള്ളില്‍ ഈവിചാരം മാത്രം)
ഉണ്ടാവുംതന്റെ കണ്ണൊന്നുപോയാലും
കണ്ടീടാന്‍ അയാള്‍ കണ്‍ രണ്ടും പോയീടാന്‍
(വേണ്ടീല എന്നനേര്‍ച്ചകള്‍ തേര്‍ച്ചകള്‍)

Friday, January 25, 2008

okkum yogam

മുജയ്‌ ഹിന്ദ്‌
----------
മൂന്നായാല്‍ ജയ്‌ ഹിന്ദ്‌ എന്ന്
ഒന്നായി മുജയ്ഹിന്ദ്‌ എന്ന്
എന്നും ഈചിന്തകളെല്ലാം
നന്നായാല്‍ ജയ്ഹിന്ദ്‌ തന്നെ
--------
മഹായോഗം
--------
യോഗം യോഗം മഹായോഗം
ആകെ ഒക്കും ജീവയോഗം
ആകെ ആശാ ലോകയോഗം
ആകെ ആയും കാലയോഗം

Wednesday, January 23, 2008

hollywood ,bollywood ,mollywood,kollywood

മരങ്ങള്‍
-------
കുരങ്ങായിരുന്നു നമ്മള്‍
അരങ്ങായതോ മരങ്ങള്‍
അരങ്ങിന്നും നമുക്കെല്ലാം
മരങ്ങള്‍പലമരങ്ങള്‍
വുഡ്‌=മരം
കവരങ്ങള്‍ മരക്കവരങ്ങള്‍തന്നെയല്ലെ
അലറുംകുരങ്ങര്‍ നമ്മള്‍ക്കരങ്ങായിപണ്ട്‌ പണ്ട്‌
അലറുന്നു ഇന്ന് എല്ലാകവലക്കവരങ്ങളില്‍
അലറും പ്രസംഗമെങ്ങും നടത്തുംവാല്‍നായകന്മാര്‍

Tuesday, January 22, 2008

T.O.E

theory ofevery thing
1)Every system has entropy which make that system disintegrate
2)Each and every particle of everybody attracts
3)All bodies of Universe turns with time

Friday, January 18, 2008

pippiri

പലനായകര്‍ ഏറുന്നു
പരിവാരങ്ങള്‍ ഏറുന്നു
പരിവാരങ്ങളേറുമ്പോള്‍
പിരിമാതിരിയേറുന്നു
പിരിമാതിരിയേറുമ്പോള്‍
പിരിമുറുകുന്നുനാട്ടിന്ന്
പിരിമുറുകിപ്പൊട്ടുന്നു
പിരിപൊട്ടുമ്പോള്‍പിപ്പിരി
പലരും നാട്ടില്‍പിപ്പിരി
പലതും നാട്ടില്‍പിപ്പിരി

look

word world

words are generated from syllables
syllables are of two classes
vowels and consonants
periodicity of vowels in alphabet is notable feature

a bcd
e fgh
i jklmn
o pqrst
u vwxyz ,is the arrangemnt of vowels and consonants in alphabet

words may be classified into two
words beginning with vowels
words beginning with consonants

words may be arranged into 1)words with the same number of vowels
2)words with the same number of consonants
words with more than two vowels or two consonants may be ordered into
triplets or doublets of vowels or consonts
the second or middle syllable represnting a group of words
the meanings of words in such groups may be compared and correlated for
common features
the words frank,kafir ,paradesi ,farsi ,parasu,farang,karupp,have 'R'
as a significant syllable
the anthropologic-historic-linguistic line of this 'R'may be significant

Tuesday, January 15, 2008

crikket

കുരങ്ങാട്ടം
----------
പണ്ടേ ഹനുമാന്‍ മക്രേരിയമ്പലത്തില്‍
കൊണ്ടാടിയായ കളിതാന്‍ കുരങ്ങാട്ടമായി
കണ്ടോരുസായ്പ്‌ കളികൊണ്ടുപോയ്‌ നാട്ടിലാക്കി
കണ്ടായിപിന്നെയതുക്രിക്കറ്റ്‌ പേരിലായി

ആയത്‌

ആയത്‌
------
ആയതാം അറിവിന്റെ ദൂരം
ആയത്‌ താണ്ടേണ്ടമാര്‍ഗം
ആവേണം ആവശ്യമായി-
ട്ടാവേണം ആവേശമായി
--------------
മാറണം
-------
ആയതിന്നറിവിന്റെഭാഷ-
യാവണം മലയാളഭാഷ
ആയതാംതെറിഭാഷമാറീ-
ട്ടാവണം മലയാളമഹിമ
------------
മാര്‍ഗം
------
ആയതാംതകരാറുമാറ്റിയേ
ആവുള്ളുമയലയമലയാളം
ആരായാന്‍ അറിയും മനസ്സായാല്‍
ആയിടും അതിന്നൊരുമാര്‍ഗവും
-------
അറിയണം
--------
ആണല്ലൊതെറിവാക്കായ്‌"അഛനെ"-
ന്നാണല്ലൊ കേരളകലഹങ്ങളില്‍
ആയതിന്‍ സാമൂഹ്യചരിത്രത്തെ
ആദ്യമായ്‌ അറിയേണ്ടതാണല്ലൊ
-----------------
അച്ചന്‍ അക്ഷരം
----------
അഛനെന്നുള്ളവാക്ക്‌ കലഹഭയങ്ങളായ്‌
അച്ചായ അക്ഷരങ്ങള്‍ തെറിയായ്‌ തെറിക്കലായ്‌
അക്ഷരം അവയാലെതീര്‍ത്തതാം മലയാളം
അത്രയുംതെറിയായിതെറിഭാഷയുമായി

Monday, January 14, 2008

culture

The pyramid of culture
---------------------
theory of lanuages
1)theory of syllables
2)theory of meanigs
3)theory of accents
theoryof ethics
1)etiquette
2)code of conduct
3)path of tradition

theory of law
1)rules of law
2)acts of negotiation
3)system of governace

Sunday, January 13, 2008

chintha

ചിമ്പാന്‍സി ചിന്താവനവാസിപണ്ട്‌
കൈരണ്ടുകൊണ്ട്‌ തലയിലുരച്ച്‌
ഉണ്ടായവിദ്യുതിവിദ്യതരിച്ച്‌
കൊണ്ടൊന്ന് തൊഴുത്‌ ഉണ്ടായിചിന്ത
"ചി"എന്നചീനാസങ്കല്‍പശക്തി
ജീവശ്ശിവന്റെചിന്തതന്‍ശക്തി
ചിമ്പാന്‍സികൈതൊഴുതായശക്തി
വന്ദനവിദ്യാചോദ്യത്തിന്‍ശക്തി
ചിന്ത-ചിമ്പാന്‍സി-ചി-വാന്‍ ഡി
ഗ്രാഫ്‌ ഫോര്‍സ്‌

Friday, January 11, 2008

ഐശ്വര്യം

ഐശ്വര്യം
---------
താനെ ആയതാം ചൈതന്യം
തീയായ്‌ തിരിയും ജ്യോതിസ്സ്‌
തേടിയാടാനായ്‌ തേജസ്സ്‌
ആകെ ജീവിതം ഐശ്വര്യം
----------
എന്നിട്ടും
------
പ്രകൃതം പ്രകൃതം വികൃതംവികൃതം
കവലകള്‍ കളരികള്‍ കലഹം കലഹം
കലഹം കലഹം കേരളകലകള്‍
അകവും പുറവും കലഹംകലഹം
---------------
വേണ്ടേ
--------
സുകൃതം സുകൃതം വരണംവരണം
കരുതാന്‍ നല്‍ വഴിതിരിയാനായി
വരണംശരണം അറിവായ്‌ വിവരം
വരണംശരണം സുകൃതംസുകൃതം
-------

Thursday, January 10, 2008

hanuman

Wednesday, January 9, 2008

The great Monkey God-Jai Hanuman

The great Monkey God-Jai Hanuman

Remind the Indian Cricketters about the great batsman of all
-The Great Hanuman-
-Jai Hanuman-
The Greatest hill (Ball) bowler of all
-The Great Hanuman-
-Jai Hanuman-
The greatest Cricketter of all
-The Great Hanuman-
-Jai Hanuman-

who are there

gigantic body of knowledge in english
-------------------------------------
The gigantic bulk of knowledge in english is making English a dinasaur
with the possibility of becoming an extinct fossil a certainity .
The imminent stratification of petrified knowledge due to this gigantism
can be avoided if other languages in the path of historical cultural cycle
of Greece,Rome, France,England,U.S.A/Russia,Japan/China-India take up
the burden of knowledge and find better way to process and preserve
knowledge
Is there anyone to takeup the challenge to transfer human knowledge
from English to otherlanguages for the good of human civilization and
CULTURE

Tuesday, January 8, 2008

വല്ലതുമറിയാന്‍

വല്ലതുമറിയാന്‍
-----------
വല്ലാത്തമനസ്സിന്റെ ഭാഷ
അല്ലെ ഈമലയാളഭാഷ
നല്ലതു വല്ലതുമാക്കാന്‍
ഇല്ലല്ലോ മലയാള ഭാഷ
വല്ലതുമൊന്ന് അറിയാന്‍
തെല്ലതു ഒന്ന് പറയാന്‍
ഇല്ലാ നമുക്കൊരുഭാഷ
തല്ലാനായ്‌ മാത്രമീഭാഷ

aavenam

അറിവിനമ്പലം
-----------
ആരായല്‍തന്നെ ആരാധനയാവാന്‍
ആവേണം അറിവിന്‍ അമ്പലം
ആയമ്പലത്തില്‍ പൂജചെയ്യുവാന്‍
ആവേണം പൂക്കള്‍ വാക്കുകള്‍
ആവാന്‍ വാക്കിന്റെ പൂക്കള്‍ക്ക്‌
ആവേണം പൂച്ചെടിചിന്തകള്‍
ആവാന്‍ പൂച്ചെടിചിന്തകള്‍
ആവേണം മണ്‍ മനസ്സുകള്‍
ആവോളം മണ്‍ മനസ്സിലായ്‌
ആവേണം ആശയവളങ്ങളും
(ആവേണം പശിമാശയം)
ആവുംവളത്തിന്‍ മയത്തിന്നായ്‌
ആവേണം ഭാവാര്‍ദ്രതാളങ്ങള്‍
ആവാന്‍ ഭാവാര്‍ദ്രതാളങ്ങള്‍
ആവേണം സ്നേഹവര്‍ഷങ്ങള്‍

Saturday, January 5, 2008

ampalam

ആരായല്‍ തന്നെ ആരാധന
ആവും അറിവിന്‍ അമ്പലം
ഓം നാദ മന്ത്രം ശ്രീജ്യോതി തന്ത്രം
ആ താള യന്ത്ര ചേരൂം അറിവിന്‍
അമ്പലം

knowhow

of,about,in,on,over,and-knowledge

based,related,method-

account,a count,-identity,doublet,triplet---
1 2 3 ------
real and virtual images/ideas-
collection,classification, analysis,
notes of theory ofknowledge

know now

wording of word my word
meaning of mind my mind
feeling of life my life
living of world my world

Tuesday, January 1, 2008

ഗസല്‍

ഗസല്‍
------
ആകാശത്തിലെ അലകളായ്‌
ആകെഗസലായ ഗാനങ്ങള്‍
ആകാശഗംഗയുടെധാരയില്‍നി-
ന്നാഗാനധാരകള്‍ ഒഴുകലായ്‌
ആഗാനധാരകള്‍ ഒഴുകിയി-
ട്ടാനന്ദം മനസ്സില്‍ ഊറലായ്‌
ആനന്ദം ഊറും മനസ്സുകള്‍ ചേര്‍-
ന്നാനന്ദോല്‍സവഘോഷമായ്‌
----------
ഗാനസംഗീതാലാപനം ഗസലായി
ഗായകന്‍ അമീര്‍ഖുസ്രുഗാനത്തിന്‍ നാടോടിയായ്‌
നാടിതില്‍ ഗസലിന്റെശീലുകള്‍ശീലമാക്കി
നാടിനെഗസല്‍ഗാനമായാജാലത്തിലാക്കി